Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden LEF! Events

LEF! Events is een handelsnaam van Neher Productions: gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 72572868

Artikel 1: Begrippen

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

1.2 Opdrachtnemer: de natuurlijke rechtspersoon die een opdracht aanneemt na totstandkoming van een overeenkomst. 

1.2 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals beschreven in de opdrachtbevestiging.

1.3 Bescheiden: alle door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde stukken of gegevens, alsmede in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers. Als “bescheiden” zijn eveneens aan te merken bestanden, elektronisch berichten e.d..

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens voor zover wet- of regelge­ving de toepassing van deze voorwaarden uitsluiten of beperken en behoudens wijzigingen in deze voor­waarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2.2. Voor zover voor opdrachtnemer gedrag- en beroepsre­gels van toepassing zijn, maken deze deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

3.1  Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingster­mijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbie­dingen gehouden worden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, en inclusief de in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.4  Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet over­eenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht opdracht­nemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.6 Aanvullende voorwaarden kunnen gelden naargelang de opdracht dit vraagt. Deze kunnen schriftelijk en aanvullend op de offerte worden gepresenteerd. Overige mondelinge afspraken behouden ook hun rechtsgeldigheid.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever onderteken­de en gedateerde offerte of opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen via post of via elektronische wegen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdracht­gever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.2  Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeen­komst op andere wijze tot stand is gekomen.

4.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4.4 Offertes van opdrachtnemer hebben een geldigheidsduur van 14 kalenderdagen. Deze dient door de opdrachtgever voor akkoord getekend en geretourneerd te worden al dan niet via elektronische weg.

4.5 Alle diensten die door opdrachtnemer worden gele­verd worden uitgevoerd naar beste inzicht en over­eenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

Artikel 5: Uitvoering overeengekomen werkzaamheden door de opdrachtnemer

5.1 De resultaten van het gebruik van de door de opdracht­nemer verrichte observaties, verstrekte adviezen of andere uitgevoerde werkzaamheden zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten de invloed van de opdrachtnemer vallen. De opdrachtnemer heeft de inspanningsverplichting de opdracht uit te voeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

5.2 De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de overeengekomen werkzaamheden worden uitgevoerd.

5.3  De uitvoering vindt niet eerder plaats dan nadat de overeenkomst door opdrachtgever is ondertekend.

Artikel 6: Auteursrecht / Intellectueel eigendom

6.1 Het auteurs- en publicatierecht op alsmede de eigen­dom van de door de opdrachtnemer ter beschikking gestelde materialen berust bij de opdrachtnemer.

6.2 Vermenigvuldigen, openbaar maken, ter beschikking stellen aan derden of kopiëren van de materialen is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

6.3 De opdrachtgever en afnemers alsmede de deelnemers aan open activiteiten zijn niet gerechtigd diensten en producten van de opdrachtnemer met dezelfde of vergelijkbare inhoud, zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer, aan derden aan te bieden, tenzij met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. Voor elke in strijd met dit artikel verrichte handeling is de opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van €. 5.000,– onverminderd het recht van de op­drachtnemer aanspraak te maken op volledige schade­vergoeding. Indien er in strijd met deze bepaling toch gebruik wordt gemaakt van bedoelde materialen is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de daardoor eventueel ontstane directe of indirecte schade.

6.4 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met be­trekking tot producten van de geest, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

6.5 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerpro­gramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woord, als dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging en/of openbaarma­king zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van opdracht­nemer. De opdrachtnemer heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

6.6  Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer. 

Artikel 7: Hulpmiddelen/materialen/werkruimten

7.1  Indien de uitvoering van de overeenkomst bij de opdrachtgever en/of afnemer plaatsvindt, zal de op­drachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulpmiddelen en werkruimten kosteloos ter beschikking stellen.

7.2 Het dient de opdrachtnemer te allen tijde mogelijk te zijn de door hem te gebruiken werkruimten te betre­den. De werkruimten zullen tijdens de activiteiten uitsluitend aan de opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld en zo veel mogelijk afsluitbaar zijn, zodat gegevens, materialen e.d. opgeborgen kunnen worden in een afsluitbare ruimte.

Artikel 8: Verplichtingen van de opdrachtgever

8.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens, bescheiden en bestanden (eventueel uitgewisseld via –mail) welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende op­dracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste (afgesproken) wijze ter beschikking te stellen.

8.2 Ingeval van opdrachten tot controle van financiële ver­antwoordingen zal opdrachtgever de opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.

8.3 Opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer onver­wijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

8.4  Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

8.5 Waar noodzakelijk voor de onderbouwing van de deug­delijkheid van de verrichtte werkzaamheden worden van originele bescheiden met een formele status zoals notariële akten, beschikkingen en overheidsvergun­ningen die opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld kopieën opgenomen in de werkdossiers van de opdrachtnemer.

8.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8.7 Indien de opdrachtnemer langer dan een maand ziek is, wordt in overleg voor vervanging gezorgd. De opdrachtgever is hiervoor verantwoordelijk, maar de opdrachtnemer zal alle inspanningen verrichten.

8.8 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden, vergunningen en betaling van legeskosten die benodigd zijn voor uitvoering van een overeenkomst. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.9 Opdrachtgever staat ten alle tijden in voor een veilige werkomgeving voor Opdrachtnemer en eventueel door haar ingeschakelde derden. Wanneer Opdrachtgever in gebreke blijft naar inzicht van Opdrachtnemer, behoudt Opdrachtnemer zich het recht om de uitvoering te staken zonder dat het recht op uitbetaling vervalt.

Artikel 9 Prijzen

9.1 Overeenkomsten worden gesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende tarieven en/of verkoopprijzen. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen, met inachtneming van het tweede lid.

9.2  Indien na het sluiten van de overeenkomst de kosten, lonen, belastingen, materialen, tarieven en dergelijke verhogingen ondergaan, of zich koersfluctuaties van binnenlandse valuta voordoen waardoor de te bere­kenen totale kosten meer dan 5% stijgen, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmid­dellijke ingang op te zeggen.

9.3  Behoudens het bepaalde in dit artikel blijft de beta­lingsverplichting van de opdrachtgever voor het niet afnemen van door de opdrachtnemer aangeboden te verlenen diensten en of de te leveren producten in stand.

Artikel 10: Gebreken, klachttermijnen

10.1 De opdrachtgever dient terstond na de uitvoering van de overeenkomst het resultaat te (laten) onderzoe­ken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de opdrachtgever gebreken constateert, dient hij deze binnen dertig dagen na de laatste dag der uitvoering van de overeenkomst schriftelijk aan de opdrachtne­mer te melden. Indien een dergelijke melding niet binnen de aldus bedoelde dertig dagen wordt gedaan, wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de wijze waarop de overeenkomst is uitgevoerd en vervalt het recht op reclame.

10.2 Tijdig aangetoonde gebleken gebreken zullen (indien mogelijk) door de opdrachtnemer binnen een redelijke termijn hersteld worden.

10.3 Al dan niet vermeende gebreken schorten betalingsverplichtingen niet op.

Artikel 11: Betalingsvoorwaarden

11.1 De prijs is ex. btw.

Facturering geschiedt als volgt:

11.2 Na tekening van de offerte wordt een bedrag van 1/2 van het totaalbedrag gefactureerd wanneer het offertes betreffen van meer dan 500 Euro exclusief btw;

11.3  Het tweede deel zal aan het einde van het uitgevoerde traject in rekening worden gebracht.

11.4  Alle betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder enige bevoegdheid van de opdrachtgever tot opschorting of korting.

 11.5 Elke factuur wordt als een aparte vordering beschouwd. Na het verstrijken van de betalingstermijn van dertig dagen is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

11.6 Bij overschrijding van een betalingstermijn wordt na een eerste herinnering elke daaropvolgende herinneringsfactuur 5% toeslag berekend op het oorspronkelijke factuurbedrag of verhoogd met tenminste €30,-.

11.7 Voor verrekening is een schriftelijke verklaring vereist die inhoudt dat de opdrachtgever/koper zich op verrekening beroept. Verrekening is slechts mogelijk indien de juistheid van de tegenvordering eenvoudig is vast te stellen en door de leverancier niet wordt betwist.

11.8 Alle (buiten)gerechtelijke en andere kosten van een eventuele leverancier, voortvloeiend uit wanbetaling, zijn voor rekening van de opdrachtgever, waaronder alle redelijke kosten van rechtsbijstand.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

12.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

12.3 Een tekortkoming kan wegens overmacht niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

12.4 Opdrachtnemer heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en alleen indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. Voor gevolgschade, zoals winstderving, is opdrachtnemer niet aansprakelijk.

9.3 In ieder geval is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de voor volledige uitvoering van het evenement afgesproken of redelijkerwijs te verwachten uitkoopsom van Opdrachtnemer.

9.4 Elke aanspraak van Opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan Opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt binnen acht kalenderdagen na de dag, waarop opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. 

9.5 Aan het eventueel gehuurde mogen generlei wijze veranderingen of beschadigingen worden aangebracht. Eventuele schade, waaronder begrepen de kosten van herstel, moeten door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer worden vergoed.

9.6 Onverminderd het voormelde, is Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door het gedrag van zijn gasten.